14 de juny 2015

Continuem igual...què no han entès? No m'ho puc creure! (Currículum Emprenedoria ESO 2015-16)

Extret del CURRÍCULUM PROVISIONAL ESO 2015-16 (http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/curriculum2015)

EMPRENEDORIA (matèria optativa de 1r a 3r)
INTRODUCCIÓ
L’emprenedoria desenvolupa competències transversals de l’àmbit personal i social: competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria, i competència d’aprendre a aprendre.

La competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria implica avançar en aplicar un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix, l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, el lideratge, l’assumpció de responsabilitats i la creativitat.

El disseny d’un projecte empresarial constitueix un espai de desenvolupament de la pròpia personalitat, relacionat amb una activitat de caràcter emprenedor, que pot esdevenir un espai al servei del propi creixement personal i professional. També ha de tenir en compte la responsabilitat social i el sentit ètic.


La matèria d’emprenedoria també incideix en el desenvolupament d’habilitats en gestió i organització: la planificació adequada del que es vol fer, tot tenint en compte una sèrie de condicions i prenent decisions, en un entorn concret, i ha de ser prou flexible per adaptar-les quan sigui necessari.

Pel que fa a la competència d’aprendre a aprendre, suposa desenvolupar habilitats per conduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. Des d’aquesta matèria es fomenta l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, del que pot fer un mateix o de les coses que pot fer amb l’ajuda dels altres. Potenciant l’esperit col·laboratiu es pot desenvolupar el seu compromís cívic per conviure i habitar el món, encaminat a la millora de la societat. En un món globalitzat i interconnectat cal cercar espais comuns de convivència, respectant les diferents identitats.

És objecte d’aquesta matèria la recerca de la informació, les possibles fonts i els diversos suports, així com la transformació d’aquesta informació en coneixement. En el desenvolupament de la matèria s’han d’evidenciar les possibilitats d’emprendre projectes personals que poden ser aplicables a la realitat i que mostrin la necessitat de seguir aprenent de manera continuada al llarg de tota la vida.

Les activitats de la matèria d’emprenedoria també permeten desenvolupar les habilitats relacionades amb la competència digital, que comporta el tractament i la presentació de la informació i l’ús de xarxes socials per a les finalitats específiques.

La matèria d’emprenedoria té punts d’intersecció amb la matèria d’economia pel que fa al suport conceptual que l’alumne ha de tenir a l’hora d’aplicar els coneixements d’emprenedoria.

Aquesta matèria també contribueix a l’assoliment d’altres competències bàsiques associades a altres matèries: la competència matemàtica, la competència social i la competència comunicativa.

Quant a la competència matemàtica, s’estudia com traduir un problema a llenguatge matemàtic utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats per poder resoldre’l.

Alhora permet emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques.

La competència social d’identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves interrelacions, per prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat també es té en compte a l’emprenedoria.

El desenvolupament de la competència d’identificar els diferents models d’organització política, econòmica i territorial, tant a escala més propera com a nivell global, permetrà a l’alumne comprendre com afecta a la vida dels ciutadans.

A més, contribueix a l’assoliment de la competència comunicativa, gràcies a l’ús de la llengua com a instrument de comunicació oral i escrita. També s’assoleix aquesta competència fent ús d’eines tecnològiques de suport a la comunicació.

OBJECTIUS
La matèria d’emprenedoria a l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Identificar les competències, els interessos i les actituds envers la feina per poder prendre decisions de formació i inserció laboral. Adaptar-se de manera flexible als canvis que puguin produir-se al llarg de la vida personal i professional.
2. Ampliar el coneixement de professions diverses, superant els estereotips de gènere.
3. Localitzar fonts d’oferta de feina en l’entorn socioeconòmic local, regional, nacional, europeu i internacional. Analitzar les característiques dels diferents llocs de treball que s’ofereixen.
4. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tenint en compte la formació permanent i les expectatives personals a partir de l’autoconeixement i de la recerca d’informació, usant les TIC, sobre les diferents opcions formatives i professionals.
5. Valorar el paper de l’Estat i la Seguretat Social en la protecció de les persones. Comprendre la necessitat de protecció dels riscos laborals.
6. Reconèixer els valors emprenedors que són aplicables en situacions quotidianes i en diverses activitats professionals.
7. Valorar el paper de l’empresa com a productora de béns i serveis, i com a generadora de llocs de treball.
8. Dissenyar una idea empresarial viable en diversos camps, també tenint en compte negocis amb funció social, tot emprant les tècniques de tractament de dades adequades.
9. Planificar les finances personals i gestionar els pressupostos personals.
10. Explicar els productes financers d’estalvi i inversió de les empreses amb la col·laboració dels agents financers i els avantatges de la diversificació.
11. Realitzar activitats que contribueixin a millorar el treball en equip.

Continguts
Els blocs de continguts s’ordenen en tres blocs: un primer, que fa referència a l’autoconeixement i itinerari formatiu; el segon, que fa referència a la iniciativa emprenedoria i el projecte d’empresa; i el tercer bloc que fa referència a la planificació financera.

El primer apartat fa referència al coneixement de les diferents professions i camps ocupacionals existents en l’entorn, per tal que l’alumnat pugui elaborar el seu propi itinerari acadèmic-professional.

El segon apartat se centra en les habilitats personals lligades a l’emprenedoria, amb la finalitat d’aprendre a executar accions amb resolució i eficàcia, en situacions de la vida quotidiana.

El tercer bloc, contempla les finances, les possibilitats de finançament del dia a dia i del llarg termini tant a nivell personal com professional, diferenciant les diverses fonts de finançament.

L’avaluació ha de tenir en compte els diferents tipus de continguts implicats, i alhora ha de ser una avaluació en l’acció, que permeti valorar no només els resultats finals sinó també els processos de reflexió i creixement personal, i l’elaboració i aplicació de projectes que permetin l’assoliment de les competències de la matèria.
 
Autoconeixement i itinerari formatiu
· Les vies d’accés als nivells acadèmics les competències i titulacions que se’n deriven, i les diferents famílies professionals i sortides laborals.
· Recerca sobre les diferents tasques que fan professionals de diferents nivells de qualificació, tot superant estereotips de gènere i altres prejudicis.
· Disseny del propi itinerari formatiu i professional.

Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa
· Valors i cultures del treball i de les capacitats emprenedores.
· Estudi del mercat potencial per a generació d’idees de negoci.
· Planificació i execució en grup d’un senzill projecte empresarial.
 
Planificació financera
· El paper dels intermediaris financers en la societat.
· Principals productes i serveis financers.
· El pressupost personal

Criteris d’avaluació
1. Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat de treball per a diferents professions. Assolir habilitats i actituds relacionades amb l’emprenedoria.
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, per obtenir informació sobre les característiques del mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com en relació amb un context europeu i internacional.
3. Dissenyar el propi projecte d’itinerari formatiu i professional per a la consecució dels objectius personals.
4. Identificar les parts que integren un projecte d’empresa i desenvolupar-ne un per afrontar els problemes que es puguin plantejar, manifestant una actitud creativa i autònoma per gestionar la pròpia feina.
5. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que permeti confeccionar un pressupost personal per comprendre les necessitats de la planificació financera.
6. Descriure els principals drets i deures dels consumidors en el món financer per reconèixer les implicacions dels contractes financers més habituals.
7. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans audiovisual
s i de les TIC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per deixar un comentari que segur que em serà molt útil.